Povinnosť ESG reportingu zasiahne tisíce slovenských firiem

17.10.2023 (SITA.sk) –

ESG skóre zistia jednoducho pomocou online nástroja Synesgy

Už o pár mesiacov, od začiatku roka 2024, budú musieť stovky slovenských firiem začať zhromažďovať a vyhodnocovať údaje z oblasti ekológie, udržateľnosti, sociálnej a korporátnej zodpovednosti. Nefinančné informácie ESG za rok 2024 musia byť súčasťou reportov vydaných začiatkom roka 2025. ESG skóre bude už čoskoro ovplyvňovať chod množstva slovenských firiem. Premietne sa nielen do poskytovania úverov, ale aj do výberu obchodných partnerov alebo dodávateľov.

Novinka, vychádzajúca zo smernice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a nariadenia ESRS (European Sustainability Reporting Standards), sa už bude týkať nielen spoločností verejného záujmu, ale ako prvých aj všetkých firiem z kategórie väčších ako malé a stredné podniky. Odhaduje sa, že nová povinnosť sa dotkne 50 000 spoločností v celej Európe oproti súčasným cca 11 000 firmám, ktoré reportovali v súlade s doterajšou reguláciou.

“Na Slovensku sa nová povinnosť bude týkať približne 700 spoločností z kategórie “väčších”. To však neznamená, že ostatné spoločnosti sa vykazovaniu ESG údajov v najbližšej dobe úplne vyhnú. Veľa z nich bude oslovených v rámci dodávateľských reťazcov, či pri posudzovaní bankami v úverových procesoch. Vo výsledku tak v podstate hovoríme o tisícoch slovenských firiem, ktoré by už mali začať so zberom nefinančných parametrov o pôsobení v oblasti životného prostredia, sociálnych štandardov a štandardov v oblasti riadenia,” vysvetľuje Matej Repa, ESG solutions specialist CRIF – Slovak Credit Bureau.

Cieľom európskej smernice CSRD a nariadenia ESRS je štandardizácia dát a informácií o meraní dopadov spoločností na životné prostredie, sociálne a korporátne dopady na spoločnosť a rad ďalších tém zameraných na plnenie 17 cieľov udržateľného rozvoja podľa OSN. Medzi hlavnými ukazovateľmi bude aj spotreba energií a energetická efektivita, uhlíková stopa ukazujúca množstvo vypúšťaných emisií skleníkových plynov, vodná stopa, odpadová stopa, schopnosť recyklácie, posúdenie zelenosti a mnoho ďalších doteraz nie úplne známych konceptov vrátane posúdenia fyzického rizika a rizika klimatickej zmeny ohrozujúcej spoločnosť. K aktuálne platnému finančnému hodnoteniu firiem v Európe na základe IFRS tak pribúda hodnotenie na základe európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti ESRS, ktoré v auguste 2023 schválila Európska komisia a nadobudnú účinnosť od 1. januára 2024.

“ESRS je súbor pravidiel, ktoré budú musieť firmy dodržiavať pri príprave ESG reportov. Popri finančnom reportingu tak firmy budú merať aj nefinančné parametre, akými zaťažujú svoje okolie v oblasti životného prostredia, sociálnych štandardov a štandardov v oblasti riadenia. Vykazovanie podľa štandardov ESRS nie je práve jednoduché, zároveň však firmám umožňuje určitú flexibilitu. Pri nastavení zbierania dát a “merania” ESG profilu budú preto firmy potrebovať pomoc špecialistov na túto oblasť,” vysvetľuje Peter Vaško, odborník pre oblasť ESG v poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Vykazovanie cez dotazník

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau preto pripravila online nástroj Synesgy (www.synesgy.sk), ktorý pomôže vyhodnotiť aktivity z hľadiska ESG prostredníctvom štandardizovaného dotazníka. Po jeho vyplnení získa firma ESG skóre, ktoré môže zdieľať so svojimi partnermi, klientmi či dodávateľmi. Vďaka nástroju Synesgy si môžu ESG skóre vytvoriť vlastnými silami a zadarmo. Stačí vyplniť prehľadný online dotazník. Výsledkom je certifikát určujúci “zelenosť” spoločnosti na päťstupňovej škále A až E. Platnosť certifikátu je 12 mesiacov. Aby bolo možné správu o udržateľnosti zodpovedne zostaviť, bude potrebné poznať aj to, do akej miery spĺňajú ESG princípy firemní dodávatelia, resp. celý dodávateľský reťazec. Aj na to platforma Synesgy prihliada. Výhody sú hlavne jednoduchosť a štandardizácia: firma jednoducho zadá do systému informácie o svojich environmentálnych alebo sociálnych aktivitách a na základe týchto údajov získa ESG hodnotenie. Navyše takýto výstup bude plne porovnateľný s hodnotením, ktoré si urobí iná spoločnosť v niektorej z množstva krajín sveta, kde je platforma Synesgy k dispozícii.

“Platformou Synesgy chceme firmám pomôcť, aby si samy mohli jednoducho otestovať, aký vplyv má ich podnikanie na zelenú budúcnosť našej planéty, prípadne aby mohli o vyplnenie dotazníka požiadať svojich dodávateľov či iných obchodných partnerov. Považujeme túto globálnu iniciatívu za výraz podpory udržateľného rozvoja a procesu transformácie spoločnosti smerom k uhlíkovo neutrálnej ekonomike. Vytvorili sme nástroj dostupný pre každého. Pri Synesgy hodnotení nezáleží na veľkosti, oblasti podnikania alebo krajine pôsobenia. Má rovnakú výpovednú hodnotu na Slovensku i ďalších krajinách, kde služba funguje,” doplnil Matej Repa, ESG solutions specialist CRIF – Slovak Credit Bureau.

Platforma Synesgy využíva jednotný systém otázok a odpovedí založený na témach, ktoré definovala OSN vo svojich 17 cieľoch trvalo udržateľného rozvoja s použitím na Global Reporting Initiative. GRI je najrozšírenejším globálnym štandardom pre vykazovanie nefinančných informácií. Využíva ho zhruba 75 % najväčších svetových korporácií a podľa návrhov EFRAG je základom pre vykazovanie podľa CSRD.

Dotazníky platformy Synesgy sú rozdelené na 5 základných sekcií, ktoré zahŕňajú informácie z oblastí podnikania, životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti smerom k zamestnancom, okoliu a riadeniu firmy. Umožňuje podchytiť oblasti ako riadenie rizík, dopady vyplývajúce z klimatickej zmeny, uhlíkovú stopu, vodné a odpadové hospodárstvo, rozdiely v odmeňovaní mužov a žien alebo štruktúru riadiacich orgánov a mnohých ďalších. Poskytnuté informácie je možné doplniť prílohami u vybraných otázok. Okrem piatich spoločných tém pokrýva Synesgy 35 tzv. makrosektorov. Tie majú otázky špecifické pre určené odvetvie od ťažby cez poľnohospodárstvo alebo telekomunikácie až po energetiku. Spoločnosti sa tak môžu vyjadrovať k skutočne relevantným témam.

Hlavné funkcie podporujúce užívateľský komfort zahŕňajú okrem iného vedenie zoznamu klientov, dodávateľov a ďalších obchodných partnerov a jeho jednoduchý import do a z excelovej tabuľky. Platforma tiež vie sama rozosielať pozvánky na vyplnenie dotazníka alebo ich urgenciu. Súčasťou funkcionality je automatizovaná kontrola vyplnenia dotazníka, resp. ich hodnôt. Tiež je tu pripomenutie aktualizácie po 12 mesiacoch od posledného vyplnenia. Po automatizovanom vyhodnotení dotazníka získa spoločnosť ESG skóre na 5-stupňovej škále A-E v 5 kategóriách: environmentálne, sociálne, správne, odvetvové a celkové skóre. Výsledok si potom firma môže stiahnuť a prezentovať ho, alebo ho poskytnúť ďalej v rámci svojho odberateľsko-dodávateľského reťazca.

Služba Synesgy je postupne dostupná po celom svete v mnohých jazykoch, vrátane slovenčiny, češtiny, angličtiny, nemčiny, turečtiny alebo čínštiny. Jej užívatelia tak môžu osloviť svojich obchodných partnerov po celom svete a získať od nich nevyhnutné informácie a dokumenty v rade lokálnych jazykov bez zbytočných bariér. Firmám, ktoré nahrávajú do Synesgy dodávateľské reťazce, je možné ponúknuť veľké uľahčenie celého procesu – napojiť Synesgy cez API priamo do interných systémov. Všetky informácie potom budú na jednom mieste.

ESG skóre

Okrem vyhodnocovania prostredníctvom dotazníku môžu spoločnosti získať hodnotenie o svojich obchodných partneroch a dodávateľoch prostredníctvom ESG skóre (www.crif-esg.sk), ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre slovenský trh a je schopné ohodnotiť 320 000 slovenských obchodných spoločností. Kombináciou interných dát s verejnými a modelom významných rizík vzniká realistické hodnotenie, ktoré prináša známe pozitívne aj negatívne informácie o konkrétnej spoločnosti. Jednoduchý a užívateľsky komfortný ESG dátový súbor s ESG informáciami na úrovni jednotlivých IČO je možné využiť ako podklad pre rozhodovanie o ďalších krokoch pri znižovaní emisií skleníkových plynov, riadení rizík spojených so zmenou klímy, potenciálne ohrozujúcich vašich obchodných partnerov a ich dodávky (napr. z dôvodu sucha, záplav a ďalších akútnych či chronických rizík). Zistené informácie je možné využiť na rozhodovanie o rizikách a príležitostiach klimatických zmien v interných aj externých ESG reportoch.

Kompletné služby budú priebežne aktualizované v súlade s vývojom súvisiacej legislatívy. Vďaka tomu sa zjednoduší kontrola toho, či spoločnosti dokázali zozbierať a poskytnúť všetky potrebné informácie a dáta. Štandardizácia vykazovania ESG ukazovateľov pomocou dotazníka pomôže firmám naprieč celým podnikateľským prostredím.

Informačný servis

Viac k témam: ESG, PR, Synesgy
Zdroj: SITA.sk – Povinnosť ESG reportingu zasiahne tisíce slovenských firiem © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *