Čaputová podpísala zákon lex Ukrajina, zavádza opatrenia týkajúce sa príspevku na bývanie či zdravotnej starostlivosti

29.3.2022 (Webnoviny.sk) – Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 28. marca vládny návrh zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý je známy aj ako lex Ukrajina. Ako doplnil hovorca hlavy štátu Martin Strižinec, prezidentka tak urobila po prísľube zo strany vlády, že pripraví nariadenie, ktorým ochráni nájomníkov pred špekulatívnym ukončením nájmu v súvislosti s pomocou ukrajinským občanom.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

V zákone ide o opatrenia, ktoré sa týkajú režimu zdravotného zabezpečenia, príspevku na ubytovanie, preukazovania bezúhonnosti pri zamestnávaní v školstve alebo opatrenia súvisiace so zabezpečením obranyschopnosti a bezpečnosti SR. Poslanci Národnej rady SR (NR SR) predmetný zákon schválili 22. marca 117 hlasmi.

Časová lehota

Vzhľadom na maximálne vyťaženie policajných útvarov rozhodujúcich o pobyte z dôvodu riešenia dočasného útočiska pre utečencov z územia Ukrajiny sa stanovuje časová lehota, v rámci ktorej všetky udelené prechodné, trvalé alebo tolerované pobyty, ktorých časová platnosť by sa skončila počas mimoriadnej situácie, zostanú v platnosti do dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie.

Zákon lex Ukrajina tiež povolí poskytovať osobné údaje cudzincov bez ich súhlasu. Tie sa budú môcť poskytnúť diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu cudzích štátov, ak bude dôvod na poskytnutie pomoci.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Vojna na Ukrajine (fotografie)

Priznávanie tehotenského štipendia

V navrhovanom zákone sa rozširuje aj právny rámec, ktorý upravuje velenie určeným jednotkám Ozbrojených síl SR príslušným veliteľom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na území Slovenskej republiky. Lehoty na podanie žiadosti o prijatie vojaka do štátnej služby vo výberovom konaní vyhlásenom počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu majú byť sedem dní odo dňa vyhlásenia výberového konania.

Počas trvania mimoriadnej situácie má tiež postačiť ukrajinským učiteľom, ktorí by na Slovensku chceli učiť, na preukázanie bezúhonnosti čestné prehlásenie a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti. Takýto posudok nemôže byť starší ako jeden rok.

Prijatá úprava tiež umožňuje priznávanie tehotenského štipendia aj žiačkam a študentkám z Ukrajiny. Priznávanie tohto štipendia je totiž podľa súčasnej právny úpravy viazané na trvalý pobyt v SR a odídenci preto aktuálne nie sú v okruhu oprávnených osôb.

Ochrana kultúrneho dedičstva Ukrajiny

Zákon dáva aj možnosť poskytnúť pomoc pri ochrane kultúrneho dedičstva Ukrajiny. Ministerstvo kultúry zabezpečí ochranu predmetu kultúrnej hodnoty dovezeného na územie SR, ktorá zahŕňa jeho dočasné uloženie a úschovu u osoby určenej ministerstvom kultúry. Rezort kultúry, múzeá a galérie ako rozpočtové a príspevkové organizácie budú mať oprávnenie poskytnúť pomoc formou darovania inštitúcií uchovávajúcej predmety kultúrneho dedičstva vrátane múzea a galérie na území Ukrajiny.

Štát má poskytovať fyzickým alebo právnickým osobám finančný príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny, ako aj za súvisiace služby. Ide o subjekty poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby v ubytovacom zariadení podľa zákona o živnostenskom podnikaní.

Príspevok za ubytovanie odídenca sa bude poskytovať za každú noc ubytovania od vyhlásenia mimoriadnej situácie pre hromadný prílev cudzincov na Slovensko z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny do rozhodnutia vlády o ukončení poskytovania príspevku za ubytovanie.

Dočasné útočisko

Ukrajinským utečencom štát poskytne neodkladnú zdravotnú starostlivosť na základe dokladu o tolerovanom pobyte s názvom „dočasné útočisko“. Zákon taktiež umožní vývoz liekov v rámci humanitárnej pomoci. Lex Ukrajina rozširuje aj možnosť pre ukrajinských utečencov vykonávať dočasnú odbornú stáž vo všetkých zdravotníckych povolaniach.

Novelou zákona o službách zamestnanosti sa majú pre odídencov z Ukrajiny zaviesť pozitívne a zjednodušujúce opatrenia na trhu práce. Za aktívne opatrenia na trhu práce sa majú považovať aj projekty a programy na podporu integrácie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko alebo ktorému bol udelený azyl, alebo ktorý je žiadateľom o azyl, ktoré realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok za ubytovanie odídenca sa nemá započítavať do príjmu poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Týmto krokom sa má zabrániť negatívnemu dopadu príspevku za ubytovanie na poberanie kompenzačných príspevkov. Rovnaký princíp sa uplatní aj pri systéme pomoci v hmotnej núdzi. Príspevok za ubytovanie odídenca sa nebude považovať ani za príjem pre účely pomoci v hmotnej núdzi.

Odídenci nebudú platiteľmi daní

Odídencom z Ukrajiny má na Slovensku pomôcť aj novelizácia zákona o miestnych daniach. Odídenci totiž nebudú platiteľmi miestnych daní za ubytovanie, za psa a za komunálne odpady.

Vodiči áut z Ukrajiny budú oslobodení od úhrady elektronickej diaľničnej známky na Slovensku. Vozidlá v rámci humanitárnych konvojov na pomoc nášmu východnému susedovi zas nemusia platiť mýtne poplatky za využívanie spoplatnených úsekov diaľnic a ciest.

Občanom Ukrajiny pracujúcim na Slovensku ako samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí odišli posilniť armádu na Ukrajine, sa preruší povinné sociálne poistenie. Toto obdobie sa im pritom započíta do obdobia dôchodkového poistenia a dostanú možnosť za toto obdobie dodatočne zaplatiť poistné.

Otvorenie bankových účtov

Novelou zákona o bankách sa odídencom z Ukrajiny dočasne umožní použiť na otvorenie bankových účtov aj iné ako štandardne vyžadované doklady. Tie musia spĺňať podmienku možnosti zistenia vzhľadu, mena, priezviska, dátumu narodenia, údaja o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti.

Zároveň musí ísť o doklady vydané oficiálnymi orgánmi Ukrajiny, ktoré nemajú porušenú celistvosť a nie sú poškodené tak, že nápisy v nich uvedené sú nečitateľné. Ide najmä o najmä cestovné doklady, obdobu občianskeho preukazu a iné doklady spĺňajúce tieto podmienky. Údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti sa môže nahradiť čestným vyhlásením klienta.

Viac k témam: Lex Ukrajina, rusko-ukrajinský konflikt
Zdroj: Webnoviny.sk – Čaputová podpísala zákon lex Ukrajina, zavádza opatrenia týkajúce sa príspevku na bývanie či zdravotnej starostlivosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *