Výzva na vyjadrenie záujmu

2.2.2024 (SITA.sk) – Zverejnené dňa 2. novembra 2023 a znovu zverejnené 22. novembra 2023, ako aj 2. februára 2024 na webových stránkach spoločností OMV Petrom, OMV Slovakia a OMV Hungary.

Názov zmluvy: “Dodávka transformátorových staníc a transformátorov pre Rumunsko, Slovensko a Maďarsko”

Referenčné číslo: Žiadosť o vyjadrenie záujmu č. 2141/ 30.10.2023

Rozsah

Spoločnosť OMV Petrom Marketing SRL. má záujem uzavrieť zmluvu na dodávku transformátorových staníc, plne vybavených (elektrické zariadenia stredného a nízkeho napätia vrátane zariadení na ochranu pomocou relé, meranie činnej a jalovej elektriny, diaľkové ovládanie siete, ako aj zahrnuté servisné obvody) alebo transformátorov podľa podrobného opisu prác, s cieľom zabezpečenia výstupného výkonu potrebného na napájanie ultrarýchlych elektrických nabíjacích staníc, a to na koridoroch Transeurópskej dopravnej siete TEN-T na existujúcich čerpacích staniciach v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.

Kontext

Súčasná ponuka je realizovaná v rámci projektu s názvom “Accelerate the Central and East European Ultra-Fast Charging“, ktorý bol schválený na financovanie z európskych zdrojov prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF) s podporou Ministerstva dopravy a Ministerstva investícií a európskych projektov Rumunska, a ktorý získal súhlas na zmluvu o financovaní s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Cieľom projektu je prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a zároveň umožniť jazdu elektrickými vozidlami na dlhé vzdialenosti. Špecifickým cieľom projektu je obstaranie transformačných staníc na zásobovanie nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá elektrickou energiou. Tie budú prístupné verejnosti s 2 nabíjacími bodmi s minimálnym výkonom 150 kW, pozdĺž siete TEN-T v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku. Viac informácií je k dispozícii na stránke: https://www.omvpetrom.com/en/our-business/low-and-zero-carbon-projects/e-mobility-cef-project.

Výberové konanie bude rozdelené nasledovne:

ČASŤ 1 až 4 – transformátorové stanice s napätím 20/0,4 kV a transformátory s výkonom 800, 1000, 1250 kVA podľa technických riešení vydaných prevádzkovateľmi distribúcie nasledovne:

Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS)
Počet lokalít
LOT

Delgaz Grid
9
1

Distributie Oltenia
10
2

Distributie Energie Electrica Romania
29
3

Rețele Electrice Muntenia, Dobrogea, Banat
32
4

RO spolu
80*

2. ČASŤ 5 až 7 – transformátorové stanice s napätím 22/0,4 kV a transformátory s výkonom 630-1000 kVA, dodávané do Maďarska nasledovne:

Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS)
Počet lokalít
LOT

E-On
4
5

MVM
2
6

E-On-ELMŰ
1
7

HU spolu
7*

3. ČASŤ 8 až 9 – transformátorové stanice s napätím 22/0,42/0,241 kV a transformátory s výkonom 630-1000 kVA, dodávané na Slovensko nasledovne:

Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS)
Počet lokalít
LOT

ZSDis VSD SSD transformátorové stanice
6
8

ZSDis VSD SSD transformátory
5
9

SK spolu
11*

(*čísla predstavujú plán rozvoja a sú záväzné, môžu sa však vyskytnúť malé odchýlky).

Každý účastník výberového konania sa môže uchádzať o jednu alebo viacero častí.

Približný počet plánovaných staníc je: 98.

Výberové konanie bude ukončené uzavretím zmluvy o dodávke zariadení s jedným alebo viacerými víťazmi konania. Zmluva bude platná najneskôr do 9. novembra 2025.

Požiadavky týkajúce sa kapacít uchádzačov

Spoločnosť OMV Petrom Marketing SRL vyzýva oprávnené spoločnosti, aby vyjadrili svoj záujem o poskytnutie vyššie uvedených zariadení. Spoločnosti, ktoré majú záujem, sú povinné poskytnúť informácie preukazujúce potrebné schopnosti a relevantné skúsenosti na realizáciu zákazky:

Finančné zázemie (ukazovatele rizika D&B a finančné informácie)
Relevantné skúsenosti

Každý potenciálny spoločný podnik/združenie (joint venture) musí poskytnúť vyššie požadované informácie za všetkých partnerov takéhoto spoločného podnikania.

Výber spoločností, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky, sa uskutoční na základe týchto predkvalifikačných kritérií, ktoré sú považované za minimálne požiadavky:

ČASŤ 1 až 4 – Rumunsko – zariadenie musí spĺňať všetky relevantné a platné rumunské a európske normy, štandardy a zákony spolu s príslušnými predpismi a požiadavkami PDS a musí mať platné označenie CE (Conformité Européenne). Splnenie kritéria sa preukáže predložením oficiálnych dokumentov ku zariadeniu.
ČASŤ 5 až 7 – Maďarsko – zariadenie musí spĺňať aktuálne platné normy týkajúce sa kvality elektrickej energie (predtým “MEEI”), maďarské požiadavky týkajúce sa PDS a musí mať platné označenie CE (Conformité Européenne). Splnenie kritéria sa preukáže predložením oficiálnych dokumentov ku zariadeniu.
ČASŤ 8 až 9 – Slovensko – zariadenie musí spĺňať všetky relevantné a platné slovenské a európske normy, štandardy a zákony spolu s príslušnými predpismi a požiadavkami PDS a musí mať platné označenie CE (Conformité Européenne). Splnenie kritéria sa preukáže predložením oficiálnych dokumentov ku zariadeniu.
Pre všetky zúčastnené spoločnosti musí byť finančné riziko podľa všeobecne uznávaných ratingových agentúr maximálne “priemerné”. Správu D&B pre príslušného účastníka získa spoločnosť OMV Petrom Marketing SRL po prijatí vyjadrenia záujmu zo strany účastníka.
Všetky zúčastnené spoločnosti musia mať skúsenosti s obdobnou dodávkou TRAFO staníc s výkonom minimálne 600 kVA. Relevantné skúsenosti sa preukážu predložením akéhokoľvek dokladu (napr. protokolu o prevzatí dodávky), ktorý potvrdzuje dodanie minimálneho počtu staníc TRAFO s výkonom aspoň 600 kVA. Toto množstvo bude predstavovať aspoň 50 % množstva zodpovedajúceho tej časti/tým častiam, o ktorú/é sa plánuje uchádzať.

Krajina
Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS)
Počet lokalít
LOT

Dôkaz o podobnej skúsenosti musí byť poskytnutý

[počet dodaných transformátorových staníc alebo transformátorov s výkonom minimálne 600 kVA]”

RO
Delgaz Grid
9
1
5

Distributie Oltenia
10
2
5

Distributie Energie Electrica Romania
29
3
15

Rețele Electrice Muntenia, Dobrogea, Banat
32
4
16

HU
E-On
4
5
2

MVM
2
6
1

E-On-ELMŰ
1
7
1

SK
ZSDis VSD SSD Fully equipped TRAFO stations
6
8
3

ZSDis VSD SSD Partially equipped TRAFO stations
5
9
3

Všetky dokumenty predložené na preukázanie splnenia všetkých požiadaviek musia byť v anglickom alebo rumunskom jazyku pre ČASŤ 1 až 4, v anglickom alebo maďarskom jazyku pre ČASŤ 5 až 7 a v anglickom alebo slovenskom jazyku pre ČASŤ 8 až 9.

Ako predložiť vyjadrenie záujmu

Spoločnosti, ktoré sa chcú zúčastniť výberového konania, sú povinné:

poslať písomné vyjadrenie záujmu na nižšie uvedenú adresu (e-mail) do pondelka 19. februára 2024 do konca dňa a
uviesť ČASŤ/ČASTI výberového konania, na ktorú/é chcú predložiť ponuku, napríklad 3 časti (časť 1, 2, 3) alebo 6 častí (časť 1, 2, 3, 5, 8, 9) a
predložiť dokumenty potrebné na preukázanie splnenia minimálnych predkvalifikačných požiadaviek.

Spoločnosti, ktoré splnia všetky predkvalifikačné kritériá, dostanú súťažné podklady a budú vyzvané na predloženie ponuky prostredníctvom platformy SAP Ariba, online platformy skupiny OMV na riadenie obstarávania. Pre účasť vo výberovom konaní bude musieť zainteresovaná spoločnosť prijať výzvu na registráciu v SAP Ariba zaslanú OMV Petrom.

V prípade, že vaša spoločnosť nie je zaregistrovaná v systéme SAP Ariba, uveďte prosím meno a e-mailovú adresu, aby ste boli pozvaní na registráciu a účasť.

Táto výzva na vyjadrenie záujmu je platná do pondelka, 19. februára 2024.

Žiadosti o dodatočné vysvetlenie

Akékoľvek žiadosti o vysvetlenia týkajúce sa obsahu tejto výzvy môžu zainteresované spoločnosti zasielať najneskôr do piatka 16. februára 2024 na e-mailovú adresu crina.tudorie@omv.com.

Crina Tudorie
OMV Petrom S.A.
Mobil:+4 0730 399 469
Emailová adresa: crina.tudorie@omv.com

“Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo CINEA (Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie). Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nenesú zodpovednosť.”

Informačný servis

Viac k témam: PR
Zdroj: SITA.sk – Výzva na vyjadrenie záujmu © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *