Poslanci schválili novelu zákona o azyle. Upravili podporu ubytovania odídencov z Ukrajiny či zmeny v evidencii detí v školskej dochádzke

13.6.2024 (SITA.sk) – Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili novelu zákona o azyle, o ktorej rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Touto novelou bude podpora ubytovania odídencov z Ukrajiny od júla dlhodobo udržateľná a čo najviac adresná. Súčasný model podpory Ukrajincov bol totiž podľa ministerstva vnútra poskytovaný širokému okruhu odídencov, čo z dlhodobého hľadiska nebolo udržateľné.

Podľa Ministerstva vnútra SR bolo taktiež žiaduce, aby sa odídenci čo najskôr zaradili do bežného života a podieľali sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov.

Nová právna úprava

Podľa novej právnej úpravy bude môcť byť v azylovom zariadení ubytovaný odídenec najviac 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska.

„Z dôvodu jednoznačnosti sa v prechodnom ustanovení určuje, že do doby 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska sa započítava aj doba poskytovania dočasného útočiska pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, teda do 30. júna 2024,” zdôrazňuje materiál.

Odídenec, ktorému z akéhokoľvek dôvodu status dočasného útočiska zanikne a následne oň opätovne požiada, už podľa ministerstva vnútra nebude môcť bezodplatné ubytovanie využiť.

Zraniteľné osoby

Odídenec definovaný ako zraniteľná osoba môže byť v zariadení ubytovaný najviac šesť mesiacov, pričom sa ubytovanie môže opakovane predĺžiť. Do tejto kategórie spadá osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov, osamelý rodič, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku, alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu, a dieťa do piatich rokov takejto osoby.

Rovnako po dobu 120 dní bude štátom vyplácaný aj príspevok pre ubytovateľov odídencov. Predmetné obmedzenie sa však netýka zraniteľných osôb. Súkromné ubytovanie však musí podľa novely naďalej spĺňať minimálne požiadavky podľa príslušných predpisov.

„Príspevok sa naďalej bude poskytovať za noc ubytovania odídenca, najviac v sume ustanovenej nariadením vlády,” dodal dokument.

Ako to bude so školským zákonom?

Školský zákon momentálne umožňuje obciam viesť evidenciu detí vo veku povinnej školskej dochádzky len v prípade detí s trvalým pobytom na ich území. Od 1. septembra 2024 sa touto novelou zavádza možnosť prístupu do informačných systémov verejnej správy na účel viesť evidenciu odídencov vo veku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, resp. vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky.

V novele sa zároveň spresnilo, že ak odídenec, ktorý je štátnym občanom Ukrajiny, chce zanechať vzdelávanie z dôvodu trvalého opustenia Slovenskej republiky, oznámi to písomne riaditeľovi školy.

„Ak ide o neplnoletého odídenca, písomné oznámenie podáva jeho zákonný zástupca. Túto zmenu nahlási riaditeľ školy do centrálneho registra. Odídenec prestáva byť dieťaťom materskej školy, žiakom základnej školy alebo žiakom strednej školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi školy bolo doručené oznámenie o zanechaní vzdelávania, alebo dňom uvedeným v oznámení o zanechaní vzdelávania, najskôr však dňom, ktorý nasleduje po dni, keď bolo doručené. Ak plnoletý odídenec alebo zákonný zástupca neplnoletého odídenca neoznámi riaditeľovi školy zanechanie vzdelávania a neospravedlnene sa nezúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese, uplynutím 30. dňa od jeho poslednej účasti na výchovno-vzdelávacom procese prestáva byť dieťaťom materskej školy, žiakom základnej školy alebo žiakom strednej školy,” uvádza sa v novele zákone.

Vyradenie z evidencie

Školský zákon pre odídencov neupravoval postup vo veci zanechania štúdia. Z dôvodu vyššej mobility odídencov tak dochádzalo k situáciám, keď deti – odídenci opustili územie Slovenskej republiky, ale na ich miesto nebolo možné prijať iných žiakov.

Novelou zákona sa takto umožnilo riaditeľovi školy vyradiť z evidencie žiaka, ktorý požiada o zanechanie štúdia z dôvodu opustenia SR, alebo ktorý sa vzdelávania nezúčastňuje a nie je ho možné kontaktovať.

Viac k témam: Novela zákona, odídenci z Ukrajiny, Poslanci, poslanci Národnej SR, Školský zákon, zákon o azyle
Zdroj: SITA.sk – Poslanci schválili novelu zákona o azyle. Upravili podporu ubytovania odídencov z Ukrajiny či zmeny v evidencii detí v školskej dochádzke © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *