Otvárame SNG ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine. We are opening the SNG to people fleeing the war in Ukraine

21.4.2022 (Webnoviny.sk) –

Відкриваємо Словацьку національну галерею людям, які тікають від війни в Україні

V SNG hľadáme spôsoby, ako pomôcť ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine cez návštevu galérie, tvorivé aktivity či budovanie komunity. Ak poznáte Ukrajincov/Ukrajinky, pre ktorých by boli tieto informácie prospešné, budeme radi za ich zdieľanie.

Vstup do SNG v Bratislave je pre všetkých aj naďalej voľný, ľudia prichádzajúci z Ukrajiny môžu zdarma navštíviť aj naše vysunuté pracoviská – Schaubmarov mlyn v Pezinku, Zvolenský zámok, Kaštieľ Strážky a Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku.
Na podporu aktívne stráveného času v galérii sme vo výstave Sedem slobodných úvah o umení na 2. poschodí Esterházyho paláca pripravili rôzne materiály a nástroje na kresbu, vďaka ktorým môže každý, kto má chuť, kresbou interpretovať vystavené diela. Aktivity sú dostupné nielen pre Ukrajincov/Ukrajinky, ale aj pre ďalších domácich a zahraničných návštevníkov/návštevníčky.
Pre všetkých je otvorená aj Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov na 1. poschodí, ktorá ponúka priestor na oddych, výber viac ako 11 000 kníh, dostupnú wifi sieť či možnosť nabíjania telefónu alebo notebooku.
Pri pokladni Esterházyho paláca a v kníhkupectve Ex Libris v SNG je zdarma dostupná mapa s tipmi na kultúrne inštitúcie a ďalšie voľnočasové miesta v okolí SNG so základnými informáciami v ukrajinskom jazyku.
Kníhkupectvo Ex Libris v SNG je vďaka spolupráci s kníhkupectvom Artforum jedným z miest, ktoré zdarma ponúka knihy pre ukrajinské deti dovezené od ukrajinských vydavateľov. Ex Libris zároveň poskytuje ľuďom z Ukrajiny zľavu na literatúru z vlastnej ponuky.
V Schaubmarovom mlyne v Pezinku sa pravidelne koná sobotňajšie varenie tradičného boršču určené nielen pre ukrajinskú komunitu. Podujatie sme vytvorili v spolupráci s mestom Pezinok pre potreby stretávať sa, zažívať vzájomnú blízkosť, vymieňať si rady a skúsenosti. Bližšie informácie o dátumoch konania tejto akcie nájdete na sociálnych sieťach Schaubmarovho mlyna.
V súčasnej situácii silne vnímame potrebu integrácie odídencov/odídenkýň z Ukrajiny do spoločnosti, nielen z hľadiska ubytovania, práce a škôl, ale aj spoločenského života. Preto plánujeme otvoriť priestory SNG v Bratislave v pravidelných dňoch a časoch ako “meeting point” pre ukrajinské rodiny, ale aj pre domácich, ktorí im pomáhajú. Na tomto mieste sa budú môcť kreatívne realizovať, stretnúť s umením, navzájom si zdieľať svoje skúsenosti a nadväzovať nové kontakty. Viac informácií uverejníme na našich sociálnych sieťach čoskoro.
Študenti a študentky Ľvovskej národnej akadémie umení, ktorých prijala VŠVU, budú mať možnosť absolvovať pedagogickú prax na Oddelení galerijnej pedagogiky SNG. V rámci nej nám umožnia pripraviť vzdelávacie programy pre ukrajinské triedy a skupiny detí v Bratislave, ktoré už prejavili záujem.

UKR

В СНГ ми шукаємо способи допомогти людям, які тікають від війни в Україні, через відвідування галерей, творчі заходи чи створення спільноти. Якщо ви знаєте українців/українок, для яких ця інформація буде корисною, будемо вдячні за її поширення.

Вхід до СНГ в Братиславі для всіх є і надалі безкоштовним. Люди, які приїжджають з України, можуть безкоштовно відвідати і наші інші філіали – млин Шаубмара в Пезінку, Зволенський замок, замок Стражкі та Галерею Людовіта Фулли у Ружомберку.
Щоби підтримати активне проведення часу в галереї, ми підготували для вас різноманітні матеріали та інструменти для малювання на виставці Сім вільних роздумів про мистецтво на 2-му поверсі палацу Естерхазі.  Завдяки цьому кожен охочий зможе власним малюнком інтерпретувати виставлені роботи. Розваги доступні не лише українцям та українкам, але й вітчизняним та іноземним відвідувачам.
Бібліотека Корнела і Наде Фьолдварі відкрита для всіх охочих на 1-му поверсі і пропонує місце для відпочинку та більш ніж 11000 книг на вибір. Також доступний WI-FI та можливість зарядки телефону або ноутбуку.
Біля кас палацу Естерхазі та в книгарні «Ex Libris» у СНГ безкоштовно можна отримати карту з порадами щодо культурних закладів та інших місць відпочинку біля СНГ з основною інформацією українською мовою.
 Завдяки співпраці з книгарнею «Artforum», книгарня «Ex Libris» у СНГ є одним із місць, де пропонують безкоштовні книжки для дітей з України, привезені з українських видавництв. Водночас «Ex Libris» надає людям з України знижку на обрану літературу свого магазину.
В млині Шаубмара в Пезінку регулярно щосуботи відбувається приготування традиційного борщу призначене не лише для української спільноти. Ми створили захід у співпраці з містом Пезінок для проведення зустрічей, переживання взаємної близькості, обміну порадами та досвідом. Більше інформації про дати проведення цієї події можна знайти в соціальних мережах млина Шаубмара.
У нинішній ситуації ми чітко усвідомлюємо необхідність інтеграції біженців з України в суспільство не лише з точки зору проживання, роботи та навчання, але а й соціального життя. Тому ми плануємо відкрити приміщення СНГ у Братиславі, що регулярно працюватиме, як «місце зустрічі» для українських сімей, а також для тих, хто їм допомагає. Тут вони зможуть творчо реалізувати себе, познайомитися ближче з мистецтвом, поділитися досвідом та завести нові знайомства. Незабаром ми опублікуємо більше інформації в наших соціальних мережах.
Студенти Львівської національної академії мистецтв, прийняті до Академії образотворчих мистецтв в Братиславі, матимуть можливість пройти педагогічну практику у Відділі галерейної педагогіки СНГ. У межах цього з’явилась можливість підготувати освітні програми для українських класів та груп дітей в Братиславі, які вже проявили зацікавленість.

EN

At SNG, we are looking for different ways to help people fleeing the war in Ukraine by visiting our gallery, taking part in creative activities or community building. If you know Ukrainians who would find this information useful, we would be happy for you to share them.

Admission to the SNG in Bratislava is still free for everyone; people from Ukraine can also visit our outposts for free – Schaubmar’s Mill in Pezinok, Zvolen Castle, Mansion of Strážky and the Ľudovít Fulla Gallery in Ružomberok.
For those who want to actively spend time in the gallery, we have equipped our exhibition 7×7 Seven Liberal Thoughts on the Arts with various art supplies. So those who feel like it can interpret exhibited works by their own drawing. Activities are available not only for Ukrainians but also for other domestic and foreign visitors.
The Kornel and Naďa Földvári Library on the 1st floor is also open to everyone. It is a space for relaxation; it has a selection of more than 11,000 books, free WiFi connection and facilities to charge your laptop or cell phone.
At the ticket office of Esterházy Palace and in the Ex Libris bookstore, a map with tips on cultural institutions, leisure activities within SNG’s reach and essential information in Ukrainian is available free of charge.
Thanks to the cooperation with the Artforum, the Ex Libris bookstore at SNG is one place that offers free books for Ukrainian children imported from Ukrainian publishers. Ex Libris also provides discounts on their books to Ukrainian citizens.
The Schaubmar’s Mill in Pezinok regularly hosts Saturday cooking of traditional borscht, intended not only for the Ukrainian community. We created the event in cooperation with the city of Pezinok to offer a sense of mutual closeness, exchange advice and experience. You can find more information about dates on Schaubmar’s Mill social network profiles.
We strongly perceive the need to integrate refugees from Ukraine into society in terms of accommodation, employment and education, but also in terms of their social life.
Therefore, we plan to regularly open SNG premises in Bratislava to create a “meeting point” for Ukrainian families and locals who are helping them. We want to offer them a space for their creative outlet, to discover art, share experiences and make new contacts. We will publish more information on our social network profiles soon.
At this place, they will be able to realize creatively, meet art, share their experiences and make new contacts. We will publish more information on our social networks soon.
Students of the Lviv National Academy of Arts, accepted by the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD), will have the opportunity to complete an internship at the Department of Pedagogy at the SNG. They will enable us to prepare educational programs for Ukrainian school groups and children who have already shown interest.

Informačný servis

Viac k témam: Ukrajina
Zdroj: Webnoviny.sk – Otvárame SNG ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine. We are opening the SNG to people fleeing the war in Ukraine © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *